Privacy Policy

Tennis Club Dubbeldam (TCD) Januari 2023

Zoals u waarschijnlijk van meerdere kanten heeft gehoord is de zgn. privacywet van toepassing. Deze wet (voluit Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) regelt het omgaan met vertrouwelijke gegevens van privé personen door het bedrijfsleven, de overheid en verenigingen.

Omdat u lid bent van Tennis Club Dubbeldam bent u automatisch aangesloten bij de KNLTB. Op de internet site van de KNLTB vindt u alle relevante informatie en spelregels over deze wetgeving waaraan de KNLTB zich heeft te houden. Uiteraard is Tennis Club Dubbeldam als zelfstandige vereniging ook gehouden aan de in de AVG vastgelegde regels en wettelijke zaken.

Onderstaand treft u aan de tekst van de door ons gehanteerde Privacy Policy:

Tennis Club Dubbeldam, verder genaamd TCD, hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden. Om uw privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

TCD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; zoals de gebruikelijke uitwisseling van NAW informatie en de voor de relatie tussen vereniging en leden noodzakelijke informatie.
  • Garanderen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt ( zoals KNLTB).
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als bestuur van TCD zijn wij eindverantwoordelijk voor de verwerking van de bij ons bekende, door u verstrekte, persoonsgegevens.

Indien u na het lezen van deze verklaring of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Verstrekking aan derden:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u aan ons verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Te denken valt dat bij voorbeeld de politie, in het kader van een lopend onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens met derden delen indien u ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft.

Binnen de EU: Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU (Europese Unie).

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 aar)indien daar schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn: TCD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging: Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

  • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op de relevante systemen.
  • Onze medewerkers/gebruikers weten van het grote belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Alle personen die namens TCD uw gegevens kennen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Rechten omtrent uw gegevens: U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u uiteraard de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsbescherming. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacy bescherming.

Vragen: Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Contactgegevens: TCD (Tennis Club Dubbeldam ) Esdoornlaan 4-6 3319 XD Dordrecht Secretariaat : Bianca Hoogvliet secretariaat@tcdubbeldam.nl